Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.
Państwa dane osobowe zostały podane PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK ul. Długa 5/112, 20-346 Lublin, NIP: 5372605475 dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są przechowywane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK .
Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , prowadzony jest przez ”  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK ul. Długa 5/112, 20-346 Lublin, NIP: 5372605475, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9372717940.

§2 Inspektor Ochrony Danych

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem

§3 Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK w następujących celach:
1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę oferowaną przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3. realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  w związku z prowadzeniem działalności – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
6. ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
7. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
8. realizacji przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
9. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  lub usług/dostaw świadczonych przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
10. wewnętrznych celów administracyjnych PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
11. podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  lub realizacji zlecenia/usługi/dostawy, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
12. świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

§ 4 Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK :
1. podmiotom i organom, którym PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
3. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie, transportowe i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK .
5. na podstawie odrębnej zgody partnerzy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  w celu uzyskania specjalnej oferty.
§5 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK .

§6 Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi/dostawy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę świadczoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK ,
4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad realizacją umów,
6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK ,
8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  stanowiących podstawę tego przetwarzania.

§7 Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
2. prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§8 Wymóg podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.
Państwa dane osobowe zostały podane PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Kreski systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK .

§9 Źródło pochodzenia danych

informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku, do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK  umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIRON INWEST MONIKA MIROŃCZUK , przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy klientów, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.
Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Pełny tekst rozporządzenia dostępny tutaj

Zobacz nasz najnowszy kurs